From PPI
Jump to: navigation, search
partyinformation
Name (abreviation): Piratpartiet Danmark (PP)
Country: Denmark
Status: aktiv
Founded: 18.05.2008
Registered: May, 2009
Foundingplace: Assens, Denmark
Slogan: ???
Chairman: Ole Husgaard
Vice-President: -
Treasurer : ???
Secretary General: ???
Political Secretary: ???
International Coordinator: ???
Members: 328 (22.4.2010)
Percentage of women: ~??% Percent (dd.mm.yyyy
Campaign finance: 321€ (2010)
Subdivision: No subdivisions (flat organization)
Headquarters: Piratpartiet
Ny Adelgade 43, st.
DK-5610 Assens
phone: +45 6374 5032
eMail: piratpartiet@piratpartiet.dk

The Piratpartiet Danmark (official abbrevation: PP) is the danish pirateparty.

Status

Organisation

Ung Pirat

UngPirat is the youth organisation of the danish pirates.

Achivements

Plans

Program

---Principprogram på dansk---

[Dette er en oversættelse, og tilpasning til danske forhold, af Piratpartiet i Sveriges principprogram 3.1. Det blev på partiets landsmøde den 25. april 2009 enstemmigt vedtaget som nyt principprogram.]

Indledning

Vi vil ændre den globale lovgivning for at fremme det informationssamfund, som er ved at vokse frem, og som præges af mangfoldighed og åbenhed. Dette sker ved at kræve en øget respekt for medborgerne og deres integritet og privatliv, samt en reform af immaterialretten.

Piratpartiets værdigrundlag bygger på tre grundlæggende vurderinger; at den personlige integritet skal beskyttes, at kulturen må slippes fri og at patenter og private monopoler er skadelige for samfundet.

Vi befinder os i et kontrolsamfund hvor stort set alle registreres og overvåges. Det er ikke foreneligt med et moderne retssamfund at alle medborgere udsættes for overvågning og dermed behandles som om de var mistænkte for kriminalitet. Demokratiet forudsætter en stærk beskyttelse af den personlige integritet.

Ophavsretten blev skabt for at fremme samfundet ved at opmuntre til skabelse, udvikling og spredning af kultur. For at opnå disse krav kræves en balance mellem samfundets krav på tilgængelighed og spredning og ophavsmandens krav på anerkendelse og indtægt. Vi mener at dagens ophavsret er ude af balance. Et samfund, hvor kultur og viden er fri og tilgængelig for alle på lige vilkår hjælper hele samfundet. Vi hævder at et udbredt og systematisk misbrug af dagens ophavsret aktivt modvirker disse mål idet det begrænser både udbudet og tilgængeligheden af kulturen.

Private monopoler er en af samfundets farligste fjender. Det skyldes at det medfører overpriser og store skjulte omkostninger for medborgerne. Patenter er officielt sanktionerede monopoler på ideer. Store virksomheder kæmper febrilsk om at slå rekorder i antal patenter, som de sidenhen ofte anvender mod mindre virksomheder for at de ikke skal kunne konkurrere med de store virksomheder. Monopolistens mål er ikke at holde en markedsmæssig pris og konkurrere på lige vilkår med kundeservice, pris og kvalitet. Tværtimod bruges anvendes patentretten som et værktøj til at hæve prisen til et niveau, som et frit marked aldrig ville have betalt, og for at indføre begrænsninger et frit marked aldrig ville acceptere. Vi vil begrænse mulighederne for at skabe unødvendige og skadelige monopolsituationer.

Varemærker er først og fremmest en beskyttelse af forbrugerne. Vi anser at varemærkeretten for det meste fungerer godt i dag, og foreslår ingen forandringer,

Demokrati og borgerlige rettigheder og friheder

Værnet om den enkeltes privatliv er sikret i Grundloven. Ud fra denne grundlæggende ret kommer flere andre vigtige menneskerettigheder som ytringsfrihed, informationsfrihed, retten til kultur og retten til personlig udvikling. Alle forsøg fra den offentlige magts side på at indskrænke disse rettigheder bør der stilles spørgsmål ved, ligesom de bør mødegås af den største modstand.

Alle magtmidler, systemer og metoder som staten kan anvende mod sine indbyggere skal til stadighed prøves og granskes af folkevalgte repræsentanter. Når staten overvåger indbyggere der ikke er mistænkte for kriminalitet er det en helt uacceptable krænkelse af den enkeltes privatliv. Enhver medborger skal sikres den ret til anonymitet der i dag er sikret i grundretten, og den enkeltes ret til at bestemme over egne personoplysninger skal forstærkes.

Staten skal respektere grundloven og menneskerettighederne; ikke bare formelt men også i praksis. Respekt for medborgerne og deres integritet skal medføre at der ikke kan gås på kompromis med principper som torturforbud, lovgivningsintegritet, retssikkerhed, budbærerimmunitet og brevhemmelighed. Piratpartiet skal og kommer til at arbejde for at eksponere og fælde en regering som partiet ikke anser lever op til den respekt for menneskerettigheder man forventer i et vestligt demokrati.

Brevhemmeligheden skal ophøjes til en generel kommunikationshemmelighed. Det skal altså være forbudt at aflytte andres telefonsamtaler, læse andres e-mail, SMS eller andre meddelelser på samme måde som det i dag er forbudt at læse andres breve, uanset teknikken eller hvem der foretager det. Alle undtagelser fra denne regel skal i hvert enkelt tilfælde forblive en velmotiveret undtagelse. Arbejdsgivere skal kun for at sikre en teknisk funktionalitet eller i direkte tilknytning til den ansattes arbejdsopgaver kunne få tilladelse til at få indsigt i dennes kommunikation. Staten skal kun ved en konkret mistanke om kriminalitet have ret til at indsamle beviser og overvåge borgerne. Staten skal i alle øvrige tilfælde gå ud fra, at dens borgere er uskyldige og lade dem være i fred. Denne kommunikationshemmelighed skal gives en stærk beskyttelse, idet staten i flere tilfælde har vist sig inkapabel til at håndtere information, som den er kommet i besiddelse af, på en tillidsskabende måde.

Vi vil ophæve logningsdirektivet og styrke beskyttelsen af den enkeltes privatliv.

Piratpartiet tager ikke stilling til det faktum at Danmark er medlem i EU, men når vi nu er det har vi ret til at kræve at det skal være demokratisk. På sigt skal der gøres noget ved det demokratiske underskud i EU, og første skridt er at forhindre det i at blive permanent gennem en dårligt gennemtænkt forfatning. Det forslag til EU-forfatning som Holland og Frankrig stemte nej til skal ikke vedtages, hverken i sin oprindelige form eller med kosmetiske ændringer.

Beslutningsprocesser og forvaltning i både Danmark og EU skal præges af transparens og åbenhed. Danske repræsentanter i EU skal på enhver måde arbejde for at EU bringes nærmere de danske principper for offentlighed i forvaltningen.

Der skal værnes om demokratiets grundpiller, både i Danmark og i EU.

Kulturen skal slippes fri

Da ophavsretten oprindeligt blev indført omhandlede den alene en ophavsmands ret til at blive anerkendt som skaber af et værk. Senere blev den udvidet til også at omfatte kommerciel kopiering af værker, og nu indskrænker den også privatpersoners og almennyttige gruppers rettigheder. Vi mener at denne glidebane medfører en for samfundet uacceptabel udvikling. I dag har den økonomiske og tekniske udvikling medført at ophavsretten er helt ude af balance, og den har i stedet medført urimelige fordele for et fåtal af store markedsaktører på bekostning af forbrugerne og samfundet som sådan. Millioner af klassiske værker, sange, film og kunstværker holdes som gidsler i mediekoncernernes bankbokse, ikke tilstrækkeligt efterspurgte for at det kan betale sig at udgive dem, men potentielt lukrative nok til at blive sluppet fri. Vi vil gøre disse værker tilgængelige for enhver inden tidens tand ødelægger filmenes celluoid.

Immaterialretterne er en måde at lovgive om materielle egenskaber for immaterielle værdier. Ideer, viden og information er fra naturens side ikke-eksklusive; deres fælles værdi består i, at de kan deles og spredes.

Vi mener at ophavsretten skal føres tilbage til dens oprindelige udformning. Lovgivningen skal ændres, så det gøres helt klart at den alene regulerer anvendelse og kopiering af værker i kommerciel sammenhæng. At dele ud af kopier, eller på anden måde sprede og anvende andres værker, må aldrig være forbudt så længe det sker på en almennyttig basis uden at motivet er at tjene penge på det.

Den kommercielle del af ophavsretten skal bevares, men også den bør reformeres. Ideen med ophavsretten har altid været at finde en balance mellem forskellige modstridende interesser i den kommercielle arena. I dag er balancen gået helt tabt, og der er behov for at genskabe den.

Vi vil have at beskyttelsestiden, altså eneretten til at fremstille kopier af værket for kommercielt brug, reduceres betydeligt til at gælde i for eksempel 5 år fra værkets publicering. Det kommercielle beskyttelsesomfang skal reguleres, så det som grundregel skal være frit at skabe nye værker der bygger på andre, såkaldte bearbejdninger. I så høj grad det kan være motiveret at lave undtagelser fra denne grundregel, som for eksempel for direkte oversættelser af bøger en anvendelse af ny musik i kommercielle film, skal disse undtagelser være udtrykkeligt opregnede i loven.

Vi vil skabe en rimelig og balanceret ophavsret.

Al ikke-kommerciel indhentning, udnyttelse, forædling og spredning af kultur skal udtrykkeligt opmuntres. Teknikker der har til formål at begrænse konsumentens lovlige ret til frit at kopiere og anvende information og kultur, såkaldte DRM-teknikker, bør forbydes. Hvis det ikke er praktisk muligt, eller hvis et forbud skulle medføre store ulemper for konsumenten, skal produkter der indeholder DRM-teknik altid markeres med tydelige advarselstekster.

Aftaleklausuler der har til hensigt at hindre en tilladt spredning af information skal gøres ugyldige og uden retsvirkning. Ikke-kommerciel spredning afpubliceret kultur, information eller viden – med undtagelse af privat information – må ikke begrænses eller straffes. Som en logisk følge heraf vil vi afskaffe blankmedieafgifterne.

Patenter og private monopoler skader samfundet

Patenter har mange samfundsskadelige effekter. Medicinpatenter er skyld i, at mennesker dør af sygdomme, som de havde haft råd til at behandle med lægemidler, hvis de ikke var patenterede; at forskningsrapporter skævvrides; og at vi har en unødigt høj og voksende medicinregning i den rige verden.

Patenter på gener og liv, som patenteret såsæd, fører til urimelige og skadelige konsekvenser. Softwarepatenter hæmmer den tekniske udvikling på IT-området, og er en alvorlig trussel mod Danmarks og Europas små og mellemstore IT-virksomheder.

Patenter påstås at opmuntre til innovation ved at beskytte dem der opfinder og investerer i nye opfindelser og fremstillingsmetoder. Men stadigt oftere anvendes patenterne for det meste af store virksomheder for at forhindre konkurrenter i at konkurrere på rimelige vilkår. I stedet for at patenterne opmuntrer til innovation anvender virksomhederne deres patentportefølger til at føre krig mod andre aktører for at undgå konkurrence, ofte patenter som indehaveren ikke har til hensigt selv at videreudvikle.Vi mener at patenterne har udspillet deres rolle, og at de i dag aktivt hindrer innovation og skabelsen af ny viden. Desuden ser man på alle produktområder og innovationer der ikke kan patenteres at patenterne egentligt ikke er nødvendige – at være først på markedet er en fuldt tilstrækkelig drivkraft for at skabe innovation. Opfindere skal konkurrere med innovation, nytte, pris og kvalitet i stedet for at få et statsunderstøttet monopol på udnyttelsen af viden. At blive fri for at aflønne armeer af patentadvokater frigør resourcer, som i stedet kan bruges til at skabe reel innovation og hurtigere forbedre produkterne, hvilket i sidste ende kommer alle til gode.

Vi vil gradvist afskaffe patentsystemet.

Udover via patentretten forsøger store virksomheder også at skaffe sig monopolsituationer på andre måder. Ved at hemmeligholde datalagringsformater og på andre måder besværliggøre eller umuliggøre interoperabilitet skaber de en indlåsningseffekt, som begrænser konkurrenternes muligheder og modvirker et frit og retfærdigt fungerende marked. Det leder til højere priser og lavere innovationshastighed. Når den offentlige sektor indgår kontrakter eller producerer information skal det ske på en måde, som aktivt modarbejder private monopoler på information, viden, ideer eller begreber. Initiativer som Open Access, som har til formål at gøre forskningsresultater frit tilgængelige, skal opmuntres og støttes.

Private monopoler skal bekæmpes.

Den offentlige sektor skal arkivere og gøre dokumenter tilgængelige i åbne formater. Det skal kunne lade sig gøre at kommunikere med myndigheder uden at være bundet til en bestemt softwareleverandør. Brugen af open source i den offentlige sektor, herunder skoler, skal opmuntres.

Åbne formater og open source skal opmuntres.

Afslutning

Vi vil beskytte den enkelte borgers privatliv og de grundlæggende menneskerettigheder. Når staten rutinemæssigt overvåger og registrerer borgernes kommunikation fører det til misbrug af magt, ufrihed og mangel på retssikkerhed. Vi kræver en korrektion af disse overgreb. Vi kræver retfærdighed, frihed og demokrati for borgerne.

Dagens immaterialret medfører skadelige monopoler, at vigtige demokratiske grundlæggende værdier kan lide, og at nyskabelser i kultur og viden forhindres i at nå ud til borgerne. Vi kræver en folkeligt forankret immaterialret, som beriger den enkeltes tilværelse, muliggør et sundt erhvervsklima, skaber en almen ret til viden og kultur, og dermed er til gavn for hele samfundet.

Vores arbejde med dette er nu parlamentarisk orienteret, og vi søger dermed et mandat fra borgerne til at repræsentere dem i de spørgsmål, vi har taget stilling til.

Piratpartiet søger ikke at sidde i en regering. Vores mål er, ved at være tungen på vægtskålen i blokpolitikken i Folketinget, at støtte den regering der bedst arbejder for de spørgsmål, vi har i vores program. Vi vil i så fald støtte regeringen i de andre emner, hvor Piratpartiet ikke tager stilling.

For at kunne enes som politisk bevægelse tager vi ikke stilling i andre politiske spørgsmål der ikke er relateret til de principper, som vi har givet udtryk for.

Vi forener os omkring værnet af retten til privatlivets fred og kritikken af ophavsret og patenter.

Weblinks

  • Website
  • Forum (dansk)
  • no Wiki?
  • no subforum at PPInternational?
  • Mailinglist?